Kompaniýa habarlary

 • Twentyigrimi belläň, Milli güni belläň

  Twentyigrimi belläň, Milli güni belläň

  73 ýyl üýtgedi, 73 ýyl ýer titremesi boldy.Soňky 73 ýylda Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň güýçli ýolbaşçylygynda Täze Hytaý täze döwürde öňe saýlandy, täze syýahat etdi we ajaýyp üstünlikler gazandy.1-nji oktýabrda, Milli güni bellemek üçin, a ...
  Koprak oka
 • Önümçilik howpsuzlygyny durmuşa geçirmek

  Önümçilik howpsuzlygyny durmuşa geçirmek

  Häzirki wagtda Döwlet Geňeşiniň Howpsuzlyk komiteti milli önümçilik howpsuzlygy barlagyny geçirýär we hemişe esasy töwekgelçilikleriň we uly heläkçilikleriň öňüni almak we gözegçilik etmek meselesini ileri tutar.", Nebit we gaz ätiýaçlyk bazalary, topar kärende jaýlary we beýleki uly töwekgelçilikler ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk önümçiligi üçin jogapkärçilik Taý dagyndan has agyr

  Howpsuzlyk önümçiligi üçin jogapkärçilik Taý dagyndan has agyr

  Howpsuzlyk önümçiligi üçin jogapkärçilik Taý dagyndan has agyr we bu jogapkärçiligiň “klapany” aşa berkitilip bilinmez.“Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” elmydama setirleri berkitýär, töwekgelçilikleriň öňüni alýar we gizlin howplary ýok edýär we howpsuz önüm öndürmegi üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” bu pudak tarapyndan ykrar edildi

  “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” bu pudak tarapyndan ykrar edildi

  “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” pudak tarapyndan ykrar edildi , CE kepilnamasy önümiň EUB direktiwalarynda göz öňünde tutulan howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelendigini aňladýar;kärhanalaryň sarp edijilere bolan ygrarlylygy, sarp edijileriň önüme bolan ynamyny ýokarlandyrýar;önümler affiksi ...
  Koprak oka
 • “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” CE şahadatnamasyny berdi

  “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” CE şahadatnamasyny berdi

  “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” daşary ýurt bazarlaryny işjeň öwrenýär we ösdürýär.CEewropa Bileleşiginiň CE sertifikat gullugy tarapyndan synagdan geçirildi, howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak we beýleki görkezijilerden geçdi, theB sertifikat gullugy tarapyndan berlen CE şahadatnamasyny aldy, a ...
  Koprak oka
 • Zähmet gününi belläň

  Zähmet gününi belläň

  Açyk gün şöhlesine we tans sazyna basyp, dünýäniň çar künjegindäki işçiler festiwalyna - “1-nji maý” Halkara Zähmet gününe gatnaşdyk.Bu ýerde kompaniýanyň ýolbaşçylary kompaniýanyň ösüşi üçin köp iş ederler.Cadhli kadrlar we işgärler baýramçylyk gutlaglaryny uzadýarlar!Men ...
  Koprak oka
 • Koreý hünärmenleri zawoda ýol görkezmek üçin gelýärler

  Koreý hünärmenleri zawoda ýol görkezmek üçin gelýärler

  2022-nji ýylyň 25-nji maýynda içerki epidemiýa ýagdaýy durnuklaşdy.Yzygiderli tagallalardan soň, koreý hünärmenleri ýalpyldawuk we üweýiş endiklerini öwretmek üçin sahna çagyryldy.Kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň ýolbaşçylygynda her ýygnak synpynyň işgärleri bu işe işjeň gatnaşdylar ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň maglumatlary we önümiň artykmaçlygy

  Kompaniýanyň maglumatlary we önümiň artykmaçlygy

  “Yantai yigao” takyk enjamlar kärhanasy, LTD 2008-nji ýylda esaslandyryldy, esasan gidrawlik döwüjini we onuň esbaplaryny satmak bilen meşgullandy.Kompaniýa, Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri bolan YanTai şäherinde ýerleşýär, meýdany 5000 inedördül metr bolup, 60-dan gowrak işgäri bar.Throug ...
  Koprak oka
 • “Yigao Precision” standartlaşdyrylan dolandyryş kasam ýygnagy

  “Yigao Precision” standartlaşdyrylan dolandyryş kasam ýygnagy

  2017-nji ýylyň 30-njy iýulynda kompaniýamyz “Yantai Yigao Precision Co., Ltd.” standartlaşdyrylan dolandyryş kasam ýygnagyny resmi taýdan geçirdi, bu ýygnakda standartlaşdyrylan dolandyryşyň ähli taraplaryny we anyk mazmunyny kesgitledi we düşündirdi.Çig mal satyn almak meselesinde ...
  Koprak oka
 • Täze we ösen ammar enjamlary

  Täze we ösen ammar enjamlary

  Şereketimiz täze we ösen ammar enjamlaryny satyn aldy.
  Koprak oka