Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” 2008-nji ýylda esaslandyryldy, esasan gidrawlik döwüjileri we olaryň esbaplaryny öndürmek, satmak we goldamak bilen meşgullanýar.Biziň kompaniýamyz, Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenar ýakasyndaky antantaý şäherinde ýerleşýär.60 inedördül işgäri 5000 inedördül metr meýdany tutýar.Üznüksiz ösüş arkaly gidrawliki döwüjileri öndürmekde baý tejribe topladyk, kompaniýamyz ISO 9001 we CE şahadatnamalaryna we tehniki patentlere eýe boldy we hünärli we tejribeli tehniki gözleg toparyny döretdi, dünýäniň dürli künjeginden müşderilerimiz bar!TRB we GAB markamyzy döretdik.TRB we GAB markaly gidrawlik döwüjiler gurluşykda, ýykylanda, metallurgiýada, magdançylyk pudagynda we ş.m. giňden ulanyldy.

Gowy hiliň kompaniýamyzyň durmuşydygyny we “yhlaslylygy, realizmi, ösüşi” kompaniýamyzyň filosofiýasy hökmünde saklaýarys we müşderilerimiz üçin gymmatlyk döredýäris.Biziň maksadymyz, müşderilere ýokary hilli önümler we satuwdan soň hyzmat bermek bilen in engineeringenerçilik maşynlary pudagynda öňdebaryjy marka bolmak, soň bolsa müşderilerimiz bilen özara peýda gazanmak we ýeňiş gazanmak üçin iş alyp barmak.

zawod 1

Topar

总经理

SEOGWOO aýdymy

Dolandyryşyň baş müdiri

运营 中心 总监

SHAOYAN YU

Gözleg we barlag müdiri

外贸 经理

NINA MA

Daşary söwda menejeri

销售 董事

HONGGANG LIU

Geňeşiň başlygy

Gözleg we barlag toparyna Hytaýdan we Günorta Koreýadan belli hünärmenler ýolbaşçylyk edýärler.

Dolandyryş topary dünýäniň iň gowy 500 lider kompaniýasyndan gelýär.

Önümçilik dolandyryjymyzyň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Işçileriň köpüsiniň bäş ýyldan gowrak tejribesi bar, täze işçiler üçin hil taýdan derňew okuwyny berýäris, üstesine-de her ýyl bir aý dowam ederis.

Hormat

Kompaniýamyz döredilen gününden bäri özümizi kämilleşdirmegi dowam etdirýäris we şol bir wagtyň özünde kynçylyklara we synaglara garşy durmak, täze gözýetim açmak.Ösüşimizi subut edýän köp ýyllyk ýygnamak arkaly köp hormat gazandyk.

 • CNIPA 20210427

  CNIPA 20210427

 • CNIPA 20210413

  CNIPA 20210413

 • CE

  CE

 • ISO 9001: 2015

  ISO 9001: 2015

 • ISO 9001: 2015

  ISO 9001: 2015

 • CNIPA 20210316

  CNIPA 20210316

 • CNIPA 20210319

  CNIPA 20210319

 • CNIPA 20210312

  CNIPA 20210312

未 标题 9-1

Zawod

Gidrawlik döwüjilerde 10 ýyldan gowrak önümçilik, satuw we hyzmat tejribesi.

未 标题 81

Bedeniň esasy ussahanasy

Heatylylygy bejermezden ozal ähli amallary tamamlap bilýän CNC deri maşynlaryny, gaýtadan işleýän merkezleri we ýarag buraw maşynlaryny import etdik.

Takyk üweýji ussahanasy

Takyk üweýji ussahanasy

7 sany ýokary takyklyk üweýji maşyna eýe bolmak, arka kellesi / silindr / öň kellesi we porşen bu ýerde takyk üýşürilip bilner.Takyklyk 0,001mm ýetip biler.

Gurnama-seminar

Gurnama ussahanasy

Professional arassalaýyş enjamlary we synag enjamlary bilen möhürlenen gurnama ussahanasyna eýe boluň.Esasy gurnama we synaglary netijeli tamamlap biljek hünärmen ýygnamak işgärleri bilen enjamlaşdyrylan.