Senagat habarlary

 • Ezýän çekiçe üns beriň - amal düşünişmezlik! Two Ikinji bölüm

  Ezýän çekiçe üns beriň - amal düşünişmezlik! Two Ikinji bölüm

  8. Kesiji göteriji enjam hökmünde ulanylmaly däldir.9. Kesiji ekskawatoryň teker tarapynda işlemeli däldir.10. Gidrawlik döwüjisi gurlanda we ekskawator ýükleýjisi ýa-da beýleki in engineeringenerçilik gurluşyk enjamlary bilen birikdirilende, gidriň iş basyşy we akymy ...
  Koprak oka
 • Ezýän çekiçe üns beriň - işe düşünmezlik! One Birinji bölüm

  Ezýän çekiçe üns beriň - işe düşünmezlik! One Birinji bölüm

  Işleýän wagtyňyz ezýän çekiçiň çalt täsir edýän hereketi sebäpli, islendik işjeň birikme böleklerine zeper ýetmek aňsat, nebitiň gaýdyp geliş tizligi hem birneme çalt we otnositel impuls has uludyr, netijede gidrawliki ýagyň garramagyna sebäp bolýar.Theöne dogry ulanýançaňyz ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň üstünlikli açylyşyny bellediler

  Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň üstünlikli açylyşyny bellediler

  Gidrawlik döwüji täsir titremesiniň täze görnüşidir, sebäbi 1960-njy ýyllarda ilkinji gidrawliki eziji çekiç oýlanyp tapylandan bäri, takmynan 50 ýyllap gözleg we ösüşden soň ägirt uly pudaga öwrüldi.Gidrawlik çekiç iki kategoriýa bölünýär: elde göterilýän görnüş we howa duralgasy ...
  Koprak oka
 • ÜPJÜNÇILIK IŞLERI

  ÜPJÜNÇILIK IŞLERI

  1 、 Her 4 sagatdan - Öňdäki ýagy çalyň.- Gidrawlik ýagyň temperaturasyny, turbalaryň we şlangyň baglanyşygyny barlaň.- Berkidijileriň berkligini barlaň.2 、 Her 10 sagatdan, ýa-da Gündelik - Guralda we gural gurallarynda gödek deri tapylan bolsa, ony aýyrmaly.- Arka kelläňizdäki N2 gaz basyşyny barlaň.- ...
  Koprak oka
 • NORMAL IŞLER

  NORMAL IŞLER

  1 、 Operatorlara tälim berilmeli we döwmegiň dolandyryş ukyplaryny özleşdirmeli.Üznüksiz boş ot açmak we gözüňi açmak gadagan .。 2 the Dwigateli gyzdyrmak üçin motory işlediň we 5 minutlap işlediň.3 heating heatingyladyş dwigatelinden soň, ekskawatoryň ýöremegine we gol hereketine 5 minut gözegçilik ediň ...
  Koprak oka
 • GIDRAWIK BREAKER BAGLANYŞY

  GIDRAWIK BREAKER BAGLANYŞY

  Gidrawlik döwüjiniň baglanyşygy we hyzmaty hem örän möhüm bölekdir.Görkezmeleri jikme-jik ýerine ýetirseňiz, gidrawlik döwüjiniň hyzmat möhletini uzaldar, senagat galyndylaryny azaldar, çeşmeleri birleşdirer we satuwdan soňky hyzmatdan gaça durar.1.1 Turbageçiriji sirkulýasiýa Pipelin ...
  Koprak oka
 • Ekskawator döwüji bilen enjamlaşdyrylanda gidrawlik nasosy nädip goramaly? -2 bölüm

  Ekskawator döwüji bilen enjamlaşdyrylanda gidrawlik nasosy nädip goramaly? -2 bölüm

  5. timeag möhürini wagtynda çalyşyň Analiz: möhür möhüri gowşak goralýar.Döwüjiniň takmynan 600-800 sagat işlemegi we döwüjiniň ýag möhürini bir gezek çalyşmagy maslahat berilýär;möhür ýagy syzanda, derrew işlemegini bes etmeli we ýag möhürini çalyşmaly, ýogsam gapdal ...
  Koprak oka
 • Ekskawator döwüji enjam bilen üpjün edilende, gidrawlik nasosy nädip goramaly? - Birinji bölüm

  Ekskawator döwüji enjam bilen üpjün edilende, gidrawlik nasosy nädip goramaly? - Birinji bölüm

  Döwüji özara garşylykly we çalt täsir edýän hereket bolany üçin, nebitiň gaýdyp geliş tizligi çalt we otnositel impuls birneme uludyr, bu bolsa gidrawliki ýagyň garramagynyň tizlenmegine sebäp bolýar.Şonuň üçin ekskawatory saklamaly we ony dogry ulanmaly, bu täsirli bolup biler ...
  Koprak oka
 • GIDRAULIK BREAKERINI WOR IŞLERI

  GIDRAULIK BREAKERINI WOR IŞLERI

  Gidrawlik döwüjileriň bu görnüşi N2 gazy we gidrawlik ýagy bilen hereket edýär.Porşony bilelikde ýokary tizlige sürýärler.Gural täsir edýär we täsir tolkunyny netijeli iberýär, gaýany döwmek we ş.m.Gidrawlik ýagy ekskawator bilen birikdirilen şlanglar bilen üpjün edilýär we goşundylary saklaýar ...
  Koprak oka
 • Önümimiziň artykmaçlyklary

  Önümimiziň artykmaçlyklary

  On ýyldan gowrak wagt bäri “Yantai Yigao Precision Machinery Co., Ltd.” bazarda agdyklyk edýär we içerde we daşary ýurtlarda köne müşderiler tarapyndan ykrar edilmeginiň sebäbi önümlere tutanýerli garamagymyzdyr.Her önümi gowy öndürýäris we ondan soň azaldýarys.
  Koprak oka
 • Gidrawlik döwüjiniň aýratynlyklary we iş ýörelgesi

  Gidrawlik döwüjiniň aýratynlyklary we iş ýörelgesi

  Önümiň aýratynlyklary Garaşsyz dizaýn we önümçilik, gidrawlik klapan silindriň içinde ýygnalýar.Umumy gurluş, gaty köp birikdiriji boltlar we möhürler bolmazdan ykjam.Stabilityokary durnuklylyk, ýapyşmak aňsat däl we köp tikişli nebit syzmagy, ýerinde hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek aňsat....
  Koprak oka
 • Gidrawlik döwüjiniň anyk kesgitlemesi

  Gidrawlik döwüjiniň anyk kesgitlemesi

  Gidrawlik döwüjilere “ezýän çekiç” ýa-da “eziji maşyn” diýilýär.Gidrawlik döwüjileriň güýç çeşmesi ekskawatorlar, ýükleýjiler ýa-da nasos stansiýalary tarapyndan berilýän basyşdyr.In engineeringenerçilik gurluşygynda daşlary we gaýalary has netijeli döwüp we w ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2