Ezýän çekiçe üns beriň - amal düşünişmezlik! Two Ikinji bölüm

8. Kesiji göteriji enjam hökmünde ulanylmaly däldir.

2222

9. Kesiji ekskawatoryň teker tarapynda işlemeli däldir.

10. Gidrawlik döwüjisi gurlanda we ekskawator ýükleýjisi ýa-da beýleki in engineeringenerçilik gurluşyk enjamlary bilen birikdirilende, esasy hereketlendirijiniň gidrawlik ulgamynyň iş basyşy we akymy gidrawliki döwüjiniň tehniki parametr talaplaryna laýyk gelmelidir.Gidrawlik döwüjiniň “P” porty esasy hereketlendirijiniň ýokary basyşly nebit zynjyry bilen we “0 ″ port” esasy hereketlendirijiniň nebit dolanyşygy bilen baglanyşyklydyr.

11, gidrawlik döwüjiniň işleýän wagty iň gowy gidrawlik ýagynyň temperaturasy 50-60 dereje, iň ýokarysy 80 derejeden geçmeli däldir.Otherwiseogsam, gidrawlik döwüjiniň ýüki azaldylmalydyr.

12. Gidrawlik döwüjiniň ulanýan iş serişdesi, adatça, esasy hereketlendirijiniň gidrawlik ulgamy tarapyndan ulanylýan ýag bilen gabat gelip biler.Umumy ýerlerde YB-N46 ýa-da YB-N68 könelmegine garşy gidrawlik ýagyny, sowuk ýerlerde YC-N46 ýa-da YC-N68 pes temperaturaly gidrawlik ýagyny ulanmak maslahat berilýär.Gidrawlik ýagyň süzgüç takyklygy 50μm-den az bolmaly däldir.

13. Täze we abatlanan gidrawlik döwüjisi işe başlanda azot bilen doldurylmalydyr we basyşy 2,5, ± 0.5MPa.

14. Kalsiniň esasy ýagy ýa-da çylşyrymly kalsiý esasy ýagy hasanyň tutawajy bilen silindr blok gollanmasynyň ýeňiniň arasynda ýaglamak we her çalşykda bir gezek doldurmak üçin ulanylmalydyr.

15. Gidrawlik döwüjiniň hasany döwmezligi üçin garga hökmünde ulanylmagyna ýol bermäň.Ezýän çekiçiň gorag plastinkasyny agyr zatlary iteklemek üçin gural hökmünde ulanmaň.Gazuw-agtaryş ýükleýjisi esasan kiçi kompýuter bolany üçin, öz agramy ýeňil.Agyr zatlary iteklese, eziji çekiç ýeňil bolsa zaýalanar we agyr bolsa esasy hereketlendirijiniň döwülmegi döwüler, hatda esasy hereketlendiriji hem agdarylar.

22222


Poçta wagty: 2022-11-12