Ezýän çekiçe üns beriň - işe düşünmezlik! One Birinji bölüm

Işleýän wagtyňyz ezýän çekiçiň çalt täsir edýän hereketi sebäpli, islendik işjeň birikme böleklerine zeper ýetmek aňsat, nebitiň gaýdyp geliş tizligi hem birneme çalt we otnositel impuls has uludyr, netijede gidrawliki ýagyň garramagyna sebäp bolýar.Theöne dogry ulanmak we adaty işlemek, umumy iş ýalňyşlyklaryndan gaça dursaňyz, käbir şowsuzlyklardan gaça durup, gidrawliki eziji çekiçiň hyzmat möhletini netijeli uzaldyp bilersiňiz.

Amaly koduňyza seredip bilersiňizmi?Bu hiläni tutduňmy?

Amal ýalňyşlyklaryndan gaça duruň:

1. Ilki bilen, gidrawliki eziji maşyna we gazuw maşynyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin, ezýän çekiçiň dogry işleýiş we tehniki usulyny öz içine alýan gidrawlik eziji çekiçiň tehniki gollanmasyny üns bilen okaň we olary netijeli işlemäge kömek ediň. .

2. Işlemezden ozal, titremeler we näsazlyklar sebäpli turbalaryň gaçmazlygy üçin boltlaryň we birleşdiriji kelläniň gowşakdygyny ýa-da gidrawliki turbada syzmalaryň bardygyny barlaň.

3. Gidrawlik döwüjisi bilen gaty gaýalarda deşik açmaň.Aýratynam gaty zatlary döweniňizde, gyradan başlamaly, taýagyň ýanmagynyň ýa-da gidrawliki ýagyň gyzmagynyň öňüni almak üçin bir nokatda 30 sekuntdan köp urmaly däl.

2

4. Gidrawlik silindriň porşen hasasy doly uzaldylanda ýa-da doly gysylanda işlemäň, ýogsam täsir titremesi gidrawlik silindre we şeýlelik bilen esasy hereketlendirijä geçiriler.

5. Gidrawlik şlang güýçli titremäni görkezende, döwüjiniň işini togtatmaly we akkumulýatoryň basyşyny barlamaly.

6. Gazuw maşynynyň gülläp ösmegi bilen döwüjiniň buraw bölegi arasynda päsgelçilikleriň öňüni alyň.

22

7 water Suwda ýa-da palçyk bilen ezmekde işlemäň, hasadan başga-da, çekiç bedeniniň beýleki bölekleri suwa ýa-da palçyga çümdürilmeli däldir, ýogsam porşen we şuňa meňzeş funksiýaly beýleki bölekler çekiçiň wagtyndan öň ýitmegine sebäp bolar palçyk ýygnamak.

222


Poçta wagty: 2022-11-02