Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň üstünlikli açylyşyny bellediler

Gidrawlik döwüji täsir titremesiniň täze görnüşidir, sebäbi 1960-njy ýyllarda ilkinji gidrawliki eziji çekiç oýlanyp tapylandan bäri, takmynan 50 ýyllap gözleg we ösüşden soň ägirt uly pudaga öwrüldi.Gidrawlik çekiç iki kategoriýa bölünýär: elde göterilýän görnüş we howa görnüşi.El görnüşi howa seçiminiň işini giňden çalşyp biler.Howa görnüşi we dürli görnüşli gidrawliki doly toplumy emele getirýär, esasan gidrawlik ekskawator bilen gabat gelýär, metallurgiýa, magdançylyk, demir ýol, awtoulag ýoly, gurluşyk, şäher gurluşygy, ýaşaýyş jaý gurluşygy we beýleki ugurlarda, gaýa, beton, läheň, şlak, doňan toprak we buz, sement ýolunyň üstü, köpri çukurlary we gaty mazmunly magdan gazmak, ezmek, ýykmak we beýleki amallar, buraw çybygyny üýtgetmek arkaly hem bolup biler, Aýyrmak, derstasiýa, titremek, basmak, üýşmek we beýleki amallar.

Öňümizdäki birnäçe ýylda “Yantai Yigao Precision” önümiň üznüksiz täzelenmegine, ýokary derejeli bazary ösdürmäge, marka keşbini we esasy bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrar, pudakda öňdebaryjy orny saklar, iş gerimine, önümiň ýöriteleşdirilmegine, hiliň ýokary derejesine we dolandyrylyşyna ýeter. standartlaşdyrmak.Kompaniýa önümçilik kuwwaty, täze önümleri öwrenmek we ösdürmek, zehinleri taýýarlamak, bazary ösdürmek, guramaçylyk gurluşyny gowulandyrmak we dolandyryşyň netijeliligini ýokarlandyrmak, kompaniýanyň önümleriniň öňdebaryjy ornuny saklamak, kompaniýany gidrawlika bazaryndaky ýagdaýynda berkitmek arkaly amala aşyrar. , kompaniýanyň yzygiderli, çalt we sagdyn ösüşini üpjün etmek, kompaniýanyň gymmatyny ýokarlandyrmak, maýadarlaryň bähbitlerini ýokarlandyrmak üçin.

Hytaý Kommunistik partiýasynyň (CPC) 20-nji Milli Kongresiniň üstünlikli çagyrylmagy bilen TRB çekiç partiýanyň yzyndan barar, çalt öser we durnuklylyk üçin güýç gözlär;“Yigao” -nyň ähli işgärlerini indiki täze döwre alyp bar, çäksiz mümkinçiliklere garşy çyk;

Bize goşulmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

 

 

 


Poçta wagty: 2022-10-17